ASFA - KDK s.r.o. - asfaltérske práce

so sídlom v Dubnici nad Váhom pôsobí na trhu od roku 1995 .

V počiatočnom štádiu bola firma zameraná na zemné práce, neskôr hlavná činnosť spočívala vo výrobe a pokládke liatych asfaltov:

LAJ,  LAS,  LAH,

Od roku 1997 rozšírila firma činnosť o výrobu modifikovaných asfaltov, od ktorých je preukázaná skúška na asfaltovú stavebnú

zmes typu LAS I modifikovaný, vykonanú VUIS s.r.o., Bratislava.

Tento materiál bol použitý na týchto dominantných stavbách:


Mostové objekty v úseku od Hornej Stredy po Hričovské podhradie

Obchvat Čadca

Mosty Skalité

Mosty Branisko

Most Mária Valéria Štúrovo

Vysprávky na diaľnici D1 v úseku Ilava – Nové Mesto nad Váhom, r. 2006

Daný materiál používame dodnes na opravy ciest (výtlky), dilatačných špár mostných uzáverov a chodníkov v jarnom a čiastočne aj

v zimnom období do teploty -6 0C do hr. 3 cm bez zarezania a do hr. 12 cm so zarezaním (frézovaním) živičného krytu s

dvojnásobnou aplikáciou, pri teplote +180°C, čo umožňuje kvalitný spoj dobrej životnosti.

 

OSTATNÉ REALIZOVANÉ STAVBY : (opravy ciest, chodníky, parkoviská…)

Mesto Obec
Dubnica nad Váhom Horné Srnie
Považská Bystrica Lednické Rovné
Trenčín Dobrá
Nové Mesto na Váhom Trenčianska Teplá
Ilava Breznica
Nová Dubnica Lednica
Púchov

 

Ďalšia náplň firmy spočíva v týchto prácach:

ASFALTÉRSKE PRÁCE


opravy výtlkov po zimnom období /po snehu/

opravy prekopávok po plynároch, vodároch a podobne

asfaltovanie ulíc, chodníkov, príjazdových ciest, cestičiek k obecným úradom, k domu smútku, kostolom, cintorínom, materským

školám, základným školám, zdravotníckym zariadeniam a podobne

asfaltovanie parkovísk, ihrísk, lesných ciest, mostíkov, vjazdov a dvorov rodinných domov

asfaltovanie vnútorných priestorov, garáží, hál atď...

zimná údržba ciest, parkovísk, chodníkov a spevnených plôch

 

VÝSTAVBA A OPRAVA CIEST:


- realizácia kompletných dodávok ciest s krytom živičným šírky od 1,4 do 4 m

- s krytom betónovým (panelovým) ako aj ciest menšieho významu s krytom penetračným

- výstavba parkovísk, odstavných plôch a chodníkov

- vykonávanie vysprávok vozoviek z obaľovaných zmesí

- frézovanie vozoviek – malý rozsah

- vykonávanie vysprávok po výstavbe inžinierskych sietí

- rezanie živičných krytov vozoviek


Asfaltovanie chodnikov, ciest a parkovísk vykonávame tromi spôsobmi:


- technológia liateho asfaltu

/ ktorý je vhodný ako povrch podláh do skladov, výrobných hál, prevádzok živočíšnej výroby, na komunikácie, ihriská, chodníky /

- novou obaľovanou zmesou ABJ, ABH


- recyklovanou obaľovanou zmesou